Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

 

cestovnej kancelárie Maximum Travel, s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 68, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47 409 231, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 60060/L

 

 

 

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky cestovnej kancelárie Maximum Travel, s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 68, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47 409 231, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 60060/L (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) platia pre všetky zájazdy a služby cestovného ruchu alebo iné produkty a plnenia, ktoré zabezpečuje alebo poskytuje cestovná kancelária Maximum Travel, s.r.o. alebo jej autorizovaní predajcovia. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú všetky práva a povinnosti zmluvných strán súvisiace s poskytovaním služieb cestovného ruchu na základe zmluvy o zájazde uzatvorenej medzi cestovnou kanceláriou Maximum Travel, s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 68, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47 409 231, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 60060/L v postavení obstarávateľa a objednávateľom, predmetom ktorej je zabezpečenie zájazdu, ktorý sa v zmysle ust. § 3 zákona NR SR č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov považuje za zájazd, alebo súvisiace s poskytovaním spojených služieb cestovného ruchu podľa ust. § 4 zákona NR SR č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

I.

 

Vymedzenie základných pojmov

 

 

 

 1. Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa službou cestovného ruchu rozumie:

   

 

 1. preprava,

 2. ubytovanie, ktoré nie je prirodzenou súčasťou prepravy a nie je určené na účel bývania,

 3. prenájom motorových vozidiel alebo dvojkolesových motorových vozidiel, na ktorých vedenie sa vyžaduje vodičské oprávnenie skupiny A,

 4. iné služby cestovného ruchu, ktoré nie sú prirodzenou súčasťou služby cestovného ruchu uvedenej v písm. a), b) alebo c) tohto bodu

  (ďalej len „služba cestovného ruchu“).

   

 

 1. Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa zájazdom rozumie kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu uvedených v bode 1. tohto článku Všeobecných obchodných podmienok, zakúpených na účel tej istej cesty,

   

 

 1. ak služby cestovného ruchu skombinoval jeden obchodník, a to aj na požiadanie cestujúceho alebo podľa výberu cestujúceho uskutočneného pred uzatvorením zmluvy o zájazde, alebo

   

 2. bez ohľadu na to, či sa uzatvárajú samostatné zmluvy s jednotlivými poskytovateľmi služieb cestovného ruchu, ak ide o služby cestovného ruchu

   

 

 1. zakúpené na jednom predajnom mieste a skombinované pred tým, ako sa cestujúci zaviazal k úhrade ich ceny,

 2. ponúkané, predávané alebo účtované za súhrnnú cenu alebo za celkovú cenu,

 3. ponúkané alebo predávané pod označením „zájazd“, „balík služieb cestovného ruchu“ alebo obdobným označením,

 4. kombinované cestujúcim po uzatvorení zmluvy, ktorá oprávňuje cestujúceho na výber z rôznych druhov služieb cestovného ruchu, alebo

 5. zakúpené od rôznych obchodníkov prostredníctvom prepojených online rezervačných systémov, pri ktorých obchodník, s ktorým je uzatvorená prvá zmluva o službe cestovného ruchu, zasiela meno a priezvisko, platobné údaje a elektronickú adresu cestujúceho ďalšiemu obchodníkovi alebo ďalším obchodníkom a s týmto obchodníkom alebo obchodníkmi sa uzatvorí zmluva o službe cestovného ruchu najneskôr 24 hodín po potvrdení rezervácie prvej služby cestovného ruchu

  (ďalej len „zájazd“).

   

 

 1. Zájazdom nie je kombinácia jedného druhu služby cestovného ruchu uvedenej v bode 1. písm. a), písm. b) alebo písm. c) a jednej inej služby cestovného ruchu alebo viacerých iných služieb cestovného ruchu podľa bodu 1. písm. d) tohto článku Všeobecných obchodných podmienok, ak

   

 

 1. tieto iné služby cestovného ruchu nie sú ponúkané ako podstatná súčasť kombinácie služieb cestovného ruchu ani inak nepredstavujú jej podstatný prvok alebo ak cena týchto iných služieb cestovného ruchu nie je viac ako 25 % z celkovej ceny kombinácie služieb cestovného ruchu, alebo

   

 2. si cestujúci vybral a zakúpil tieto iné služby cestovného ruchu až po začatí poskytovania služby cestovného ruchu uvedenej v bode 1. písm. a), b) alebo c) tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

   

   

 

 1. Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa Zákonom o zájazdoch rozumie zákon NR SR č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o zájazdoch“).

   

 2. Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa cestovnou kanceláriou rozumie spoločnosť Maximum Travel, s.r.o., so sídlom Námestie osloboditeľov 68, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 47 409 231, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 60060/L (ďalej len Cestovná kancelária“).

   

 3. Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa cestujúcim rozumie fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo zmluvy tvoriace spojené služby cestovného ruchu alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu (ďalej len „cestujúci“). Cestujúci je povinný plniť si svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o zájazde riadne a včas. Ak v zmluve o zájazde vystupuje na strane cestujúcich viac osôb, sú všetky osoby vystupujúce na strane cestujúceho povinné plniť svoje povinnosti  vyplývajúce zo zmluvy o zájazde spoločne a nerozdielne.

   

 4. Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa objednávateľom rozumie osoba, ktorá s Cestovnou kanceláriou uzatvorila zmluvu o zájazde alebo akúkoľvek inú zmluvu na ponúkané služby, avšak táto osoba nemusí byť cestujúcim (ďalej len „objednávateľ“). V prípade, keď objednávateľ nie je cestujúcim, zodpovedá za zaplatenie ceny zájazdu v celom rozsahu spoločne a nerozdielne s cestujúcim.

   

 5. Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok sa trvanlivým nosičom rozumie prostriedok, ktorý umožňuje cestujúcemu alebo Cestovnej kancelárie uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na čas, ktorý zodpovedá účelu týchto informácií, a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta alebo pevný disk počítača

   

 6. Zmluvou o zájazde sa Cestovná kancelária zaväzuje, že za dohodnutú cenu cestujúcemu obstará zájazd, a cestujúci sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu zájazdu (ďalej len „Zmluva o zájazde“).

   

 

II.

 

Vznik zmluvného vzťahu

 

 

 

 1. Zmluvný vzťah medzi Cestovnou kanceláriou a objednávateľom/cestujúcim sa riadi ustanoveniami Zákona o zájazdoch a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvný vzťah medzi Cestovnou kanceláriou Maximum Travel, s.r.o. a objednávateľom/cestujúcim vzniká uzavretím Zmluvy o zájazde. Zmluva o zájazde vzniká medzi Cestovnou kanceláriou Maximum Travel, s.r.o. a objednávateľom/cestujúcim na základe riadne vyplnenej a podpísanej Zmluvy o zájazde potvrdenej Cestovnou kanceláriou alebo inou Cestovnou kanceláriou Maximum Travel, s.r.o. splnomocnenou cestovnou kanceláriou alebo cestovnou kanceláriou, ktoré sprostredkovávajú služby Cestovnej kancelárie. Za riadne vyplnenú a podpísanú Zmluvu o zájazde v zmysle predchádzajúcej vety sa považuje aj riadne vyplnená a podpísaná Zmluva o zájazde vyplnená a podpísaná zákonným zástupcom alebo splnomocneným zástupcom cestujúceho, ktorý v tomto prípade vystupuje v postavení objednávateľa. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v Zmluve o zájazde ručí objednávateľ, resp. zákonný zástupca alebo splnomocnený zástupca ako za splnenie svojich vlastných záväzkov. Zodpovednosť osôb uvedených v Zmluve o zájazde týmto nie je dotknutá. Zmluva o zájazde nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu.

   

 2. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zájazde sú všetky písomné doklady a informácie, ktoré cestujúci/objednávateľ obdrží od Cestovnej kancelárie alebo na základe ktorých cestujúci/objednávateľ uzatvorí Zmluvu o zájazde, najmä Všeobecné obchodné podmienky, formulár štandardných informácii pre zmluvy o zájazdoch, príslušný ponukový katalóg s uvedením ceny zájazdu, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné informácie a písomné pokyny vzťahujúce sa n Zájazd (informácie o Zájazde, pobyte alebo objednaných službách, preprave, ubytovacích zariadeniach, stravovaní  a pod.). Cestovná kancelária si vyhradzuje právo  uviesť v špeciálnych písomných ponukách odlišné podmienky a špecifikácie, ako sú uvedené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pričom tieto špeciálne písomné ponuky majú prednosť pred Všeobecnými obchodnými podmienkami. Písomné doklady a informácie, ktoré poskytne cestujúcemu/objednávateľovi iná Cestovnou kanceláriou Maximum Travel, s.r.o. splnomocnená osoba, cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby Cestovnej kancelárie , nie sú súčasťou Zmluvy o zájazde, ak sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde v katalógu alebo v iných písomných dokladoch vydaných Cestovnou kanceláriou.

   

 3. Iná, Cestovnou kanceláriou splnomocnená cestovná kancelária alebo cestovná agentúra, ktorá sprostredkováva služby Cestovnej kancelárie, nie je splnomocnená dohodnúť s cestujúcim ustanovenia v Zmluve o obstaraní zájazdu alebo poskytovať cestujúcemu informácie, ktoré sú v rozpore s popisom alebo s informáciami o zájazde uvedenými v katalógu alebo v iných písomných prospektoch a dokumentoch týkajúcich sa zájazdu.

   

 4. Osoba, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci, podpisom zmluvy potvrdzuje, že je na základe zákona alebo splnomocnenia oprávnená v mene cestujúceho uzatvoriť Zmluvu o zájazde a že v prípade uzatvorenia Zmluvy o zájazde v prospech inej osoby táto vyjadrila súhlas s účasťou na zájazde. Takáto osoba prehlasuje, že disponuje súhlasom na spracúvanie osobných údajov tejto osoby a že ju informovala o podmienkach spracúvania podľa tejto Zmluvy o zájazde. Všetka korešpondencia potrebná pre naplnenia zmluvy o zájazde bude vedená s osobou, ktorá koná za cestujúceho, alebo ako cestujúci.

 

 

 

III.

 

Cena zájazdu, zmena ceny zájazdu, platobné podmienky

 

 

 

 1. Cenou zájazdu sa rozumie celková cena zájazdu uvedená v Zmluve o zájazde (ďalej len „cena zájazdu“). Cena zájazdu je celková cena zájazdu za všetky služby, ktoré si cestujúci objednal alebo ktoré sú zahrnuté v zájazde a ku ktorých poskytnutiu sa Cestovná kancelária zaviazala. Zo zliav poskytovaných Cestovnou kanceláiou má cestujúci nárok len na tie, ktoré sú v platnosti ku dňu vzniku zmluvného vzťahu a ktoré si cestujúci pri vzniku zmluvného vzťahu uplatnil, inak jeho nárok na ich poskytnutie zaniká. V prípade možnosti využitia viacerých druhov zliav nie je možná ich kumulácia, cestujúci si môže vybrať tú, ktorá je pre neho výhodnejšia, ak nie je určené alebo výslovne dohodnuté s Cestovnou kanceláriou inak. Zmluvné strany berú na vedomie, že do ceny zájazdu môžu byť ešte dodatočne zahrnuté dodatočné náklady a poplatky, ktoré nemožno určiť pred uzatvorením zmluvy o zájazde, čo bol cestujúci vopred upozornený v súlade so Zákonom.

   

 2. Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu, resp. ukončeniu čerpania služieb.

   

 3. Právo na poskytnutie všetkých objednaných služieb vzniká cestujúcemu až zaplatením ceny zájazdu v celom rozsahu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.

   

 4. Cestovná kancelária má právo požadovať pri uzatváraní zmluvy o zájazde zaplatenie zálohy v minimálnej výške 50 % ceny zájazdu alebo všetkých objednaných služieb (okrem cestovného poistenia, ktoré musí cestujúci/objednávateľ zaplatiť v plnej výške už pri podpísaní zmluvy o zájazde). Zvyšnú časť ceny zájazdu alebo služieb je cestujúci povinný zaplatiť najneskôr v lehote do 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb.

   

 5. V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 46 dní pred začatím zájazdu, resp. začatím čerpania služieb, je cestujúci povinný zaplatiť 100 % ceny zájazdu alebo objednaných služieb pri vzniku zmluvného vzťahu.

   

 6. Za deň zaplatenia ceny zájazdu sa považuje deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na účet Cestovnej kancelárii uvedený v Zmluve o zájazde, resp. zaplatené v hotovosti v prospech Cestovnej kancelárie.

 

 

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že cestovná kancelria je oprávnená jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu len ako priamy dôsledok zmien týkajúcich sa:

   

 

 1. ceny prepravy cestujúcich vyplývajúcej zo zmien cien pohonných látok alebo iných zdrojov energie, pričom v takom prípade sa cena zájazdu zvýši o hodnotu určenú rozdielom ceny prepravy ku dňu začatia zájazdu a ceny prepravy ku dňu uzatvorenia Zmluvy o zájazde,

   

 2. výšky daní alebo poplatkov za služby cestovného ruchu tvoriace zájazd účtovaných treťou osobou, ktorá nie je priamym poskytovateľom služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd, vrátane miestnej dane za ubytovanie, letiskových poplatkov a prístavných poplatkov alebo poplatkov za nástup alebo výstup na letiskách a v prístavoch, pričom v takom prípade sa cena zájazdu zvýši o hodnotu určenú rozdielom medzi hodnotou týchto daní a poplatkov ku dňu začatia zájazdu a hodnotou týchto daní a poplatkov ku dňu uzatvorenia Zmluvy o zájazde,

   

 3. výmenných kurzov mien týkajúcich sa zájazdu, pričom v takom prípade sa cena zájazdu zvýši o rozdiel hodnoty kurzu tejto meny voči mene EUR ku dňu začatia zájazdu a hodnoty tejto meny voči mene EUR ku dňu uzatvorenia Zmluvy o zájazde vynásobený cenou týkajúcou sa zájazdu určenou v cudzej mene.

   

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že cestujúci má právo na zníženie ceny zájazdu zodpovedajúce zníženiu nákladov uvedených v bode 5. tohto článku Všeobecných obchodných podmienok, ku ktorému zníženiu došlo v čase od uzatvorenia Zmluvy o zájazde do začatia zájazdu; pri znížení ceny zájazdu podľa tohto bodu Všeobecných obchodných podmienok poskytne Cestovná kancelária cestujúcemu zníženie ceny určené rozdielom medzi pôvodnou cenou zájazdu a zníženou cenou zájazdu po odpočítaní skutočných nákladov, ktoré vznikli Cestovnej kancrii v súvislosti so zmenou zájazdu. Na žiadosť cestujúceho Cestovná kancelária poskytne potvrdenie o týchto skutočných nákladoch.

   

 2. Jednoznačne a zrozumiteľne formulované oznámenie o zvýšení ceny zájazdu na trvanlivom nosiči v zmysle zákona spolu s odôvodnením a výpočtom zvýšenia ceny zájazdu musí byť cestujúcemu preukázateľne odoslané najneskôr 20 dní pred začatím zájazdu, inak Cestovnej kancelárie nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu. Cestujúci je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny zájazdu, v opačnom prípade je Cestovná kancelária oprávnená postupovať podľa ods. 3 tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

   

 3. Ak zvýšenie ceny podľa bodu 5. tohto článku prekročí 8 percent celkovej ceny zájazdu, budú zmluvné strany postupovať v súlade s čl. IV. bodom 3. a 4. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

   

 4. Cestovná kancelária nie je povinná vrátiť zaplatenú cenu zájazdu, ak sa cestujúci nezúčastnil zájazdu z dôvodov, za ktoré Cestovná kancelária nezodpovedá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.

 

Zmena iných podmienok Zmluvy o zájazde

 

 

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Cestovná kancelária je oprávnená pred začatím zájazdu jednostranne zmeniť podmienky Zmluvy o zájazde v prípade, ak je zmena zanedbateľná a Cestovná kancelária bude informovať cestujúceho o zmene podmienok jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvalom nosiči.

   

 2. Za zanedbateľnú zmenu podľa bodu 1. tohto článku sa považuje aj zmena poradia navštívených miest a zmena miesta a ubytovacieho zariadenia za súčasného splnenia podmienky, že je zabezpečené náhradné ubytovanie minimálne rovnakej alebo vyššej kvality a v podobnej oblasti. Za zanedbateľnú zmenu podľa bodu 1. tohto článku sa považuje aj zmena miesta odchodu, odjazdu alebo odletu a zmena miesta príchodu, príjazdu alebo príletu za podmienky, že zároveň je zabezpečená bezplatná doprava z pôvodného miesta na nové miesto alebo z nového miesta na pôvodné miesto a zmena dopravy z bezpečnostných, dopravných alebo operatívnych dôvodov.

   

 3. Ak je Cestovná kancelária pred začatím zájazdu nútená podstatne zmeniť niektorý zo základných znakov služieb cestovného ruchu uvedených v ust. § 14 ods. 2 písm. a) Zákona o zájazdoch alebo nemôže splniť osobitné požiadavky podľa ust. § 16 ods. 4 písm. a) Zákona o zájazdoch alebo navrhuje zvýšiť cenu zájazdu o viac ako 8 percent, navrhne cestujúcemu zmenu zmluvy o zájazde.

   

 4. Cestovná kancelária v prípadoch podľa bodu 3. tohto článku Všeobecných obchodných podmienok bezodkladne cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o

   

 

 1. navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,

   

 2. práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o Zájazde bez zaplatenia odstupného,

   

 3. skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena b) neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne, a

   

 4. cene náhradného zájazdu podľa odseku 4, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý.

   

 

 1. Cestovná kancelária môže cestujúcemu, ktorý odstúpil od Zmluvy o zájazde podľa bodu 4. písm. b) tohto článku Všeobecných obchodných podmienok ponúknuť náhradný zájazd, ak je to možné v rovnakej alebo vyššej kvalite ako pôvodný zájazd. Ak cestujúci podľa bodu 4. písm. b) tohto článku Všeobecných obchodných podmienok odstúpi od Zmluvy o zájazde a neprijme navrhované zmeny alebo ponuku náhradného zájazdu podľa tohto článku, je Cestovná kancelária povinná bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť cestujúcemu všetky platby uskutočnené cestujúcim alebo v jeho mene v súvislosti so zájazdom.

   

 2. Ak sa v dôsledku zmeny Zmluvy o zájazde podľa bodu 3. tohto článku alebo v dôsledku prijatia náhradného zájazdu podľa bodu 5. tohto článku má poskytnúť zájazd nižšej kvality alebo s nižšími nákladmi, cestujúci má právo na primerané zníženie ceny zájazdu.

   

 3. Počas trvania zájazdu alebo počas čerpania služieb je Cestovná kancelária oprávnená vykonať operatívne zmeny programu zájazdu alebo služieb, a to v prípade, ak z objektívnych dôvodov alebo z dôvodov rozhodnutia štátnych a iných príslušných orgánov alebo z dôvodu zásahov vyššej moci alebo z dôvodu mimoriadnych okolností, ktoré Cestovná kancelária nemôže ovplyvniť a predvídať, nie je možné zabezpečiť pôvodný program alebo službu. V takom prípade je Cestovná kancelária povinná:

   

 

 • zabezpečiť náhradný program alebo služby v kvalite a rozsahu v čo najväčšej miere porovnateľnom a zodpovedajúcom charakteru pôvodného programu alebo programu; v prípade zabezpečenia služieb na minimálne rovnakej úrovni v porovnaní s pôvodnými službami (napr. náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej alebo vyššej kategórie) sú iné, resp. všetky ďalšie nároky cestujúceho vylúčené, alebo

 • vrátiť cestujúcemu zaplatenú cenu za neposkytnuté alebo náhradným plnením nekompenzované služby alebo program, alebo

 • poskytnúť cestujúcemu zľavu z ceny služieb alebo programu, za ktoré cestujúci zaplatiť, ale ktoré neboli cestujúcemu poskytnuté v celom rozsahu alebo ktoré namiesto ktorých nebolo poskytnuté náhradné plnenie, alebo

 • poskytnúť cestujúcemu bezodkladne pomoc, alebo

 • zabezpečiť iné práva podľa Zákona.

   

 

 1. Cestujúci berie na vedomie, že pri zájazdoch alebo službách, ktorých súčasťou je aj ubytovanie, je prvý a posledný deň zájazdu alebo poskytnutia služieb určený najmä na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia

 

 

 

V.

 

Odstúpenie od Zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, odstupné

 

 

 

 1. Cestujúci je oprávnený kedykoľvek pred začatím zájazdu odstúpiť od Zmluvy o zájazde. Pre prípad odstúpenia cestujúceho od Zmluvy o zájazde sa zmluvné strany dohodli na odstupnom, ktoré je cestujúci povinný zaplatiť Cestovnej kancelárii a ktorého výška zohľadňuje čas odstúpenia od Zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu, predpokladané zníženie nákladov v dôsledku neposkytnutia služieb cestovného ruchu tvoriacich zájazd cestujúcemu a predpokladaný príjem z náhradného predaja služieb cestovného ruchu. Výška odstupného je medzi zmluvnými stranami dohodnutá v nasledovnej výške pre jednu osobu bez rozdielu veku:

   

 

 1. skutočné náklady, najmenej ale suma vo výške 25% z ceny zájazdu, pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Zmluvy v lehote 46 dní a viac pred dňom začatia zájazdu,

   

 2. skutočné náklady, najmenej ale suma vo výške 50% z ceny zájazdu, pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Zmluvy v lehote 45 až 29 dní pred dňom začatia zájazdu,

   

 3. skutočné náklady, najmenej ale suma vo výške 75% z ceny zájazdu, pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Zmluvy v lehote 28 až 15 dní pred dňom začatia zájazdu,

   

 4. skutočné náklady, najmenej ale suma vo výške 90% z ceny zájazdu, pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Zmluvy v lehote 14 až 6 dní pred dňom začatia zájazdu,

   

 5. suma vo výške 100 % z ceny zájazdu, pokiaľ dôjde k odstúpeniu od Zmluvy v lehote 5 a menej dní pred dňom začatia zájazdu.

   

 

 1. Cestujúci je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o zájazde pred začatím zájazdu bez zaplatenia odstupného, ak v cieľovom mieste alebo v jeho bezprostrednej blízkosti nastanú neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti, ktoré významne ovplyvnia poskytovanie zájazdu alebo prepravu cestujúcich do cieľového miesta; pri odstúpení od zmluvy o zájazde podľa tohto bodu má cestujúci nárok na vrátenie všetkých platieb, ktoré za zájazd zaplatil.

   

 2. Cestovná  kancelária je oprávnená pred začatím zájazdu odstúpiť od Zmluvy o zájazde bez povinnosti nahradiť škodu cestujúcemu spôsobenú týmto odstúpením, výlučne ak:

   

 

 1. počet účastníkov zájazdu je nižší ako minimálny počet účastníkov požadovaný podľa Zmluvy o zájazde a Cestovná kancelária odstúpi od Zmluvy o zájazde v lehote určenej v Zmluve o zájazde, najneskôr však

 

 1. 20 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá dlhšie ako 6 dní,

 2. 7 dní pred začatím zájazdu, ak ide o cestu, ktorá trvá od 2 dní do 6 dní,

 3. 48 hodín pred začatím zájazdu, ak ide o cesty, ktoré trvajú menej ako 2 dni, alebo

 

 1. neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti bránia Cestovnej kancelárii plniť Zmluvu o zájazde a Cestovná kancelária oznámi cestujúcemu odstúpenie od Zmluvy o zájazde bezodkladne pred začatím zájazdu.

   

 

 1. Pri odstúpení od Zmluvy o zájazde podľa bodov 1. až 3. tohto článku je Cestovná kancelária povinná vrátiť cestujúcemu všetky platby, ktoré od neho alebo v jeho mene prijala na základe Zmluvy o zájazde alebo v súvislosti so Zmluvou o zájazde bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy o zájazde alebo odstúpenia Cestovnej kancelárii od Zmluvy o zájazde. Ustanovenie bodu 1. tohto článku tým nie je dotknuté.

   

 2. Pri Zmluve o zájazde uzatvorenej mimo predajného miesta je cestujúci oprávnený odstúpiť od Zmluvy o zájazde aj bez uvedenia dôvodu a bez povinnosti zaplatiť odstupné v lehote 14 dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy o zájazde; ustanovenie bodu 4. tohto článku sa použije primerane. Oprávnenie cestujúceho podľa prvej sa nevzťahuje na zájazdy, ktorých cena je znížená z dôvodu ich poskytnutia v krátkom čase po uzatvorení Zmluvy o zájazde a vylúčenia práva cestujúceho odstúpiť od Zmluvy o zájazde podľa prvej vety.

   

 3. Ak cestujúci po uzatvorení Zmluvy o zájazde požiada Cestovnú kanceláriu o zmenu termínu zájazdu alebo ubytovania a Cestovná kancelária je schopná takúto zmenu a zmenené podmienky zabezpečiť a cestujúcemu poskytnúť, postupuje sa ako pri odstúpení cestujúceho od zmluvy; povinnosť cestujúceho zaplatiť odstupné a podmienky s tým súvisiace uvedené v tomto článku zostávajú v platnosti.

   

 4. Ak cestujúci nenastúpi na zájazd, tohto zájazdu sa nezúčastní alebo ak nezačne čerpať zabezpečené služby z akéhokoľvek dôvodu na strane cestujúceho alebo z jeho vlastného presvedčenia a rozhodnutia, alebo tieto na základe svojho rozhodnutia cestujúci nevyčerpá vôbec alebo vyčerpá len čiastočne, nevzniká cestujúcemu nárok na vrátenie ceny zájazdu alebo ceny služieb za nevyčerpané služby.

   

 5. Ak jeden z viacerých cestujúcich, ktorí spoločne uzatvorili Zmluvu o zájazde alebo ktorých poskytnutie služieb alebo zájazdu vyplýva z jednej Zmluvy o zájazde, zruší svoju účasť na zájazde, je tento cestujúci okrem odstupného povinný zaplatiť aj cenu ubytovania za ubytovanie, ktoré mu bolo zabezpečené, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Postup podľa predchádzajúcej vety sa uplatní aj v prípade, ak cestujúci sám uzatvoril Zmluvu o zájazde a od tejto odstúpi alebo túto zruší, pričom zájazd, ubytovanie alebo iné služby mu majú byť poskytnuté v priamej súvislosti s inou Zmluvou o zájazde uzatvorenou inými cestujúcimi.

   

 

VI.

 

Práva a povinnosti Objednávateľa

 

 

 

 1. K základným právam cestujúceho patrí najmä:

   

 

 1. právo na riadne zabezpečenie a poskytnutie zmluvne dohodnutého a uhradeného zájazdu alebo služieb,

   

 2. právo vyžadovať informácie týkajúce sa zájazdu alebo služieb a právo na poskytnutie týchto informácii, ak sú Cestovnej kancelárii známe, právo byť oboznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutom zájazde alebo službách, o ktorých zmenách sa Cestovná kancelária neskôr dozvedela,

   

 3. právo na kontaktné údaje na osobu alebo subjekt poverený Cestovnou kanceláriou, prostredníctvom ktorého sa cestujúci môže rýchlo kontaktovať s Cestovnou kanceláriou a účinne s ňou komunikovať, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak porušenie Zmluvy o zájazde zistí počas poskytovania zájazdu,

   

 4. právo na reklamáciu v zmysle reklamačného poriadku Cestovnej kancelárie,

   

 5. právo cestujúceho pred začatím zájazdu oznámiť na trvanlivom nosiči Cestovnej kancelárie, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba, ktorá spĺňa dohodnuté podmienky účasti na zájazde; súhlas tretej osoby s postúpením Zmluvy o zájazde musí byť súčasťou tohto oznámenia. Zmena cestujúceho je voči cestovnej kancelárii účinná, ak bolo oznámenie o postúpení Zmluvy o zájazde podľa prvej vety doručené Cestovnej kancelárii v primeranej lehote, najneskôr však sedem dní pred začatím zájazdu, ak sa zmluvné strany nedohodli na kratšej lehote; dňom doručenia oznámenia sa osoba uvedená v oznámení stáva cestujúcim. Pôvodný cestujúci a nový cestujúci spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie zvyšku ceny zájazdu a všetkých poplatkov, príplatkov a iných nákladov, ktoré vzniknú v súvislosti so zmenou cestujúceho a o ktorých ich Cestovná kancelária informuje. Poplatky, príplatky a iné náklady podľa predchádzajúcej vety nesmú byť neprimerané a nesmú presiahnuť skutočné náklady, ktoré vznikli Cestovnej kancelárii v dôsledku postúpenia Zmluvy o zájazde.

   

 

 1. K základným povinnostiam cestujúceho patrí najmä:

   

 

 1. poskytnúť a uviesť Cestovnej kancelárii úplné a pravdivé údaje potrebné k uzatvoreniu Zmluvy o zájazde alebo potrebné pre účely iných dokladov súvisiacich so zájazdom alebo službou, príp. potrebných pre účely Cestovnej kancelárie a predložiť Cestovnej kancelárie všetky príslušné dokumenty a podklady, ktorými je poskytnutie zájazdu alebo služieb podmienené alebo ktoré sú potrebné na zistenie a overenie uvedených údajov. Ak cestujúci poruší túto povinnosť alebo uvedie Cestovnej kancelárii neúplné alebo nesprávne údaje, je cestujúci povinný nahradiť Cestovnej kancelárie všetky náklady a škodu, ktorá tým Cestovnej kancelárie vznikla,

   

 2. bezodkladne upovedomiť Cestovnú kanceláriu o cudzej štítnej príslušnosti cestujúceho alebo o skutočnosti, že zájazdu sa zúčastní alebo služby bude čerpať štátny príslušník inej krajiny ako Slovenskej republiky; v prípade porušenia uvedenej povinnosti Cestovná kancelária nie je zodpovedná za riadne zabezpečenie a poskytnutie zájazdu alebo služieb týmto osobám. Štátni príslušníci inej krajiny ako Slovenskej republiky sami zodpovedajú za splnenie všetkých potrebných náležitostí (pasových, devízových, colných alebo iných vyžadovaných právnymi predpismi krajiny miesta zájazdu alebo miesta transferu zájazdu), ktorými je poskytnutie zájazdu alebo služieb pre nich podmienené,

   

 3. zaplatiť cenu zájazdu alebo služieb v celom rozsahu podľa čl. III týchto Všeobecných obchodných podmienok a v prípade potreby preukázať ich zaplatenie,

   

 4. poskytovať Cestovnej kancelárie súčinnosť potrebnú pre zabezpečenie a uskutočnenie zájazdu alebo zabezpečenie a poskytnutie služieb,

   

 5. prevziať od Cestovnej kancelárie všetky dokumenty, doklady a pokyny potrebné a súvisiace so zájazdom alebo čerpaním služieb, príp. ich zabezpečením a skontrolovať správnosť údajov v nich uvedených,

   

 6. bezodkladne upovedomiť Cestovnú kanceláriu o nesprávnosti údajov uvedených v dokumentoch, dokladoch a pokynoch podľa bodu 2. písm. e) tohto článku,

   

 7. postupovať v súlade s pokynmi sprievodcu, delegáta, prípadne iného určeného zástupcu Cestovnej kancelárie a počas zabezpečovania a účasti na zájazde alebo poskytovania služieb dodržiavať stanovený program alebo program poskytovateľov zájazdu alebo služieb, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť si zabezpečiť všetky potrebné doklady a splniť iné podmienky a povinnosti potrebné pre poskytnutie zájazdu alebo čerpanie služieb (pas, víza, poistenie, očkovanie atď.); v prípade porušenia uvedených povinností alebo v prípade závažného narušenia programu zájazdu alebo služieb je Cestovná kancelária oprávnená odoprieť cestujúcemu poskytnutie tohto programu a následného programu alebo služby a cestujúci stráca právo na poskytnutie týchto alebo ďalších, aj nevyužitých služieb alebo programu zájazdu, a to bez nároku na vrátenie zaplatenej ceny zájazdu alebo služieb,

   

 8. upovedomiť Cestovnú kanceláriu o skutočnosti, že cestujúci bol z krajiny zájazdu alebo z tranzitnej krajiny vyhostený, že mu bol vstup do tejto krajiny zakázaný, alebo že v tejto krajine spáchal trestný čin alebo správny delikt,

   

 9. oznámiť Cestovnej kancelárii iné skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť účasť cestujúceho na zájazde alebo pri poskytovaní služieb,

   

 10. zabezpečiť si a v čase zájazdu alebo poskytovania služieb mať u seba platný cestovný doklad podľa požiadaviek krajiny zájazdu, prípadne tranzitnej krajiny,

   

 11. dodržiavať pasové, colné a iné predpisy krajiny zájazdu alebo tranzitných krajín, ako aj pasové, colné a iné predpisy Slovenskej republiky,

   

 12. u osôb mladších ako 15 rokov zabezpečiť ich sprievod, resp. dohľad na zájazde, pri poskytovaní služieb osobou plne spôsobilou na právne úkony, ako aj zabezpečiť takýto sprievod, resp. dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje,

   

 13. uhradiť škodu, ktorú svojím konaním počas zájazdu alebo poskytovania alebo čerpania služieb spôsobil,

   

 14. rešpektovať a plniť bezpečnostné predpisy a pokyny súvisiace s bezpečnosťou prepravy a dodržiavať pokyny personálu na palube lietadla alebo iného dopravného prostriedku, nesprávať sa agresívne, nevystavovať nebezpečenstvu iné osoby, rešpektovať a dodržiavať zákaz fajčenia;

 

 

 

VII.

 

Práva a povinnosti Cestovnej kancelárie

 

 

 

 1. K právam a povinnostiam cestujúceho uvedeným v čl. VI. týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti Cestovnej kancelárie.

   

 2. K iným povinnostiam Cestovnej kancelárie patrí najmä:

   

 

 1. uviesť cestujúcemu kontaktné údaje (meno, adresu, elektronickú adresu a telefonický kontakt) na Cestovnou kanceláriou povereného zodpovedného zástupcu alebo iný subjekt, prostredníctvom ktorého sa cestujúci môže rýchlo kontaktovať sa Cestovnou kanceláriou a účinne s ňou komunikovať, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak porušenie Zmluvy o zájazde zistí počas poskytovania zájazdu,

 2. povinnosť mať uzatvorenú zmluvu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku.

   

 

 1. Cestovná kancelária nie je zodpovedná za služby, ich kvalitu alebo ich poskytnutie, ktoré služby si zabezpečil alebo objednal cestujúci sám u tretích osôb.

   

 2. V prípade škody alebo ostatných nárokov súvisiacich s leteckou dopravou, ktorá je súčasťou zájazdu alebo poskytovaných služieb, sa náhrada škody alebo ostatných nárokov riadi príslušnými predpismi platnými pre leteckú dopravu; ustanovenie tohto bodu sa vzťahuje aj na poškodenie, stratu alebo neskoré dodanie batožiny, meškanie lietadla, zmena termínu letu a iné.

 

 

 

VIII.

 

Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu

 

 

 

 1. Cestovná kancelária zodpovedá za porušenie Zmluvy o zájazde, a to aj vtedy, ak majú povinnosti iní poskytovatelia služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu (ďalej len „porušenie zmluvy o zájazde“).

   

 2. Ak niektorá zo služieb cestovného ruchu nie je poskytnutá v súlade so Zmluvou o zájazde, Zákonom o zájazdoch alebo osobitným predpisom, alebo ak nemá vlastnosti, ktoré cestujúci s ohľadom na ponuku a zvyklosti dôvodne očakával, cestujúci je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Cestovnej kancelárii alebo jej poverenému zástupcovi.

   

 3. Cestovná kancelária je povinná v primeranej lehote určenej cestujúcim vykonať nápravu uvedením služby cestovného ruchu do súladu so Zmluvou o zájazde, Zákonom o zájazdoch alebo osobitným predpisom, alebo s dôvodným očakávaním cestujúceho, ak je to vzhľadom na okolnosti možné alebo ak to nespôsobí Cestovnej kancelárii neprimerané náklady vzhľadom na rozsah porušenia Zmluvy o zájazde a hodnotu dotknutých služieb cestovného ruchu.

   

 4. Určenie lehoty podľa bodu 3. tohto článku nie je potrebné, ak Cestovná kancelária oznámi cestujúcemu, že nápravu nevykoná, alebo ak náprava neznesie odklad vzhľadom na osobitný záujem cestujúceho.

   

 5. Ak Cestovná kancelária nevykoná nápravu podľa bodu 3. tohto článku, ponúkne cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu aj vtedy, ak návrat cestujúceho na miesto odchodu nie je zabezpečený podľa Zmluvy o zájazde, pričom tieto náhradné služby cestovného ruchu musia byť

 

 1. rovnakej kvality alebo vyššej kvality, ako je uvedená v Zmluve o zájazde, bez dodatočných nákladov pre cestujúceho, alebo

   

 2. nižšej kvality, ako je uvedená v Zmluve o zájazde, s ponukou primeranej zľavy z ceny týchto služieb cestovného ruchu.

   

 

 1. Cestujúci môže odmietnuť náhradné služby cestovného ruchu ponúknuté Cestovnou kanceláriou podľa bodu 5. tohto článku, ak náhradné služby cestovného ruchu nie sú porovnateľné so službami cestovného ruchu uvedenými v Zmluve o zájazde alebo ponúknutá zľava z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu nižšej kvality nie je primeraná. Ak poskytnutie náhradných služieb cestovného ruchu cestujúci v súlade s prvou vetou odmietne alebo tieto náhradné služby cestovného ruchu nemôže z objektívnych dôvodov prijať, cestujúci pokračuje v užívaní služieb cestovného ruchu, ktoré sú predmetom oznámenia podľa bodu 2. tohto článku, a Cestovná kancelária poskytne cestujúcemu primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré boli predmetom oznámenia podľa bodu 2. tohto článku.

   

 2. Ak Cestovná kancelária nevykoná nápravu podľa bodu 3. tohto článku ani nezabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa bodu 5. tohto článku, cestujúci má právo

 

 1. vykonať nápravu sám a požadovať od Cestovnej kancelárii náhradu účelne vynaložených nákladov s tým spojených,

   

 2. odstúpiť od Zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného a požadovať primeranú zľavu z ceny zájazdu za služby cestovného ruchu, ktoré neboli poskytnuté riadne a včas, ak ide o podstatné porušenie Zmluvy o zájazde.

   

 

 1. Cestovná kancelária je povinná vyhotoviť v spolupráci s cestujúcim písomný záznam a odovzdať cestujúcemu kópiu tohto písomného záznamu, ak

   

 

 1. nevykoná nápravu podľa bodu 3. tohto článku a bodu 5. tohto článku písm. a),

   

 2. zabezpečí cestujúcemu náhradné služby cestovného ruchu podľa bodu 5. písm. b) tohto článku,

   

 3. cestujúci v súlade s bodom 6. prvou vetou tohto článku náhradné služby cestovného ruchu odmietne alebo ich nemôže z objektívnych príčin prijať,

   

 4. cestujúci podľa bodu 7. písm. a) tohto článku vykoná nápravu sám.

   

 

 1. Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa bodu 8. tohto článku.

   

 2. Cestujúci má právo na primeranú zľavu podľa bodu 5. písm. b), bodu 6. alebo bodu 7. tohto článku. Ak Cestovná kancelária nepreukáže, že porušenie Zmluvy o zájazde spôsobil cestujúci, je povinná cestujúcemu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vrátiť časť ceny podľa prvej vety s prihliadnutím na závažnosť a čas trvania porušenia zmluvy o zájazde; tým nie je dotknuté právo cestujúceho požadovať náhradu škody podľa čl. VIII. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

   

 3. Ak je súčasťou zájazdu aj preprava cestujúceho, Cestovná kancelária v prípadoch podľa bodu 6. a bodu 7. písm. b) tohto článku zabezpečí repatriáciu porovnateľnou prepravou, a to bezodkladne a bez dodatočných nákladov pre cestujúceho.

   

 4. Ak v dôsledku neodvrátiteľných a mimoriadnych okolností nie je možné zabezpečiť návrat cestujúceho podľa Zmluvy o zájazde, Cestovná kancelária uhrádza náklady na potrebné ubytovanie, ak je to možné rovnakej kategórie a triedy, v trvaní najviac troch nocí na jedného cestujúceho. Ak sú v osobitných predpisoch o právach cestujúcich platných pre príslušné dopravné prostriedky na návrat cestujúceho ustanovené dlhšie lehoty, uplatňujú sa tieto dlhšie lehoty.

   

 5. Obmedzenie nákladov na ubytovanie podľa bodu 12. tohto článku sa nevzťahuje na osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby, ktoré ich sprevádzajú, tehotné ženy, maloletých bez sprievodu alebo osoby, ktoré potrebujú osobitnú lekársku starostlivosť, ak bola Cestovná kancelária o ich osobitných potrebách informovaná najmenej 48 hodín pred začatím zájazdu.

   

 6. Cestovná kancelária sa nemôže odvolávať na neodvrátiteľné a mimoriadne okolnosti na účely obmedzenia zodpovednosti uhradiť náklady na ubytovanie podľa bodu 12. tohto článku, ak sa na tieto okolnosti nemôže odvolávať príslušný poskytovateľ prepravy.

 

 

 

IX.

 

Náhrada škody

 

 

 

 1. Cestujúci má okrem práva na primeranú zľavu podľa čl. VII. bodu 5. písm. b), bodu. 6. alebo bodu 7. týchto Všeobecných obchodných podmienok aj právo na primeranú náhradu majetkovej škody a tiež právo na primeranú nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikla v dôsledku podstatného porušenia Zmluvy o zájazde, za ktoré zodpovedá Cestovná kancelária náhradu škody poskytne Cestovná kancelária cestujúcemu bezodkladne.

   

 2. Cestovná kancelária sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie Zmluvy o zájazde bolo spôsobené

 

 1. cestujúcim,

 2. treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo

 3. neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.

   

 

 1. Ak medzinárodná zmluva, ktorou je Európska únia viazaná, obmedzí rozsah náhrady škody alebo podmienky, za akých ju má uhradiť poskytovateľ služby cestovného ruchu poskytovanej v rámci zájazdu, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na Cestovnú kanceláriu. Ak medzinárodná zmluva, ktorou Európska únia nie je viazaná, obmedzí náhradu škody, ktorú má zaplatiť poskytovateľ služby, rovnaké obmedzenia sa vzťahujú aj na Cestovnú kanceláriu.

   

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že náhrada škody v zmysle tohto článku, ktorú má uhradiť Cestovná kancelária, nemôže presiahnuť trojnásobok ceny zájazdu, okrem náhrady škody vzťahujúcej sa na zranenie, úmyselne spôsobenú škodu alebo na škodu spôsobenú z nedbanlivosti.

   

 3. Právo na náhradu škody alebo na primeranú zľavu podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo Zákona o zájazdoch nemá vplyv na práva cestujúcich podľa osobitných predpisov. Náhrada škody alebo primeraná zľava podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo Zákona sa od náhrady škody alebo zníženia ceny na základe osobitných predpisov odpočíta.

   

 4. Ak Cestovná kancelária nahradí škodu podľa tohto článku, poskytne primeranú zľavu alebo splní iné povinnosti v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok alebo Zákona o zájazdoch, je Cestovná kancelária oprávnená požadovať regres od povinnej osoby.

   

   

  X.

  Záverečné ustanovenia

 

 

 

 1. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia. Orgán dohľadu kontroluje dodržiavanie povinností Cestovnej kancelárie podľa Zákona o zájazdoch a osobitného predpisu.

   

 2. Spory vzniknuté alebo súvisiace so Zmluvou o zájazde je možné riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení sporov“).

   

 3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu môže cestujúci, prípadne objednávateľ podať spôsobom podľa ust. § 12 Zákona o alternatívnom riešení sporov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iný subjekt zapísaný do zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh môže cestujúci podať písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice. Návrh je cestujúci oprávnený podať aj prostredníctvom formuláru, ktorý je prístupný na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky www.mhsr.sk a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Návrh je cestujúci oprávnený podať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov dostupnej na webovej stránke Európskej únie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.complaints.screeningphase.

 4. Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v týchto Všeobecných obchodných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače ku dňu tlače. Cestovná kancelária si vyhradzuje právo na zmenu a aktualizáciu týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 5. Všetky údaje, pokyny a iné skutočnosti uvedené v katalógu alebo cenníku, ktoré Cestovná kancelária poskytuje objednávateľovi alebo cestujúcemu, zodpovedajú informáciám ku dňu tlače.

   

 6. Cestovná kancelária nie je zodpovedná za obsah inzertných strán uvedených v príslušnom katalógu a ani za obsah iných dokumentov, ktorých Cestovná kancelária nie je vydavateľom a žiadnym spôsobom nemôže ovplyvniť informácie uvedené v príslušnom katalógu alebo v iných dokumentoch.

   

 7. Cestovná kancelária nie je zodpovedná za obsah katalógu alebo iných materiálov, ktorých je vydavateľom, ale ktoré objednávateľovi alebo cestujúcemu, prípadne iným osobám poskytli tretie osoby.

   

 8. Akceptovaním Zmluvy o zájazde objednávateľ alebo cestujúci potvrdzuje, že pred uzatvorením Zmluvy o zájazde sa s jej obsahom a všetkými jej súčasťami a prílohami v celom rozsahu oboznámil a s týmito v celom rozsahu a bez akýchkoľvek výhrad súhlasí. Objednávateľ alebo cestujúci súčasne potvrdzuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok, s týmito súhlasí bez akýchkoľvek výhrad súhlasí a tieto akceptuje.

   

 9. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetky zájazdy a služby, ktoré poskytuje Cestovná kancelária, okrem zájazdov alebo služieb, v ktorých si Cestovná kancelária s objednávateľom alebo cestujúcim dohodla vopred iné práva alebo povinnosti.

   

 10. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2019

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

Zavoláme Vám

Nemáte chuť vypĺňať formulár alebo sa potrebujete poradiť? Radi Vám zavoláme!

Meno:
Telefón:

Kontaktujte nás

Želáte si vypracovať ponuku práve pre Vás, alebo pravidelne zasielať aktuálne ponuky? Kontaktujte nás!

Meno:
E-mail:

Text:

Kurzový lístok

Bulharská leva  EUR 1,96 BGN
Koruna česká  EUR 24,89 CZK
Chorvátska kuna  EUR 7,54 HRK
Turecká lira  EUR 35,30 TRY
Americký dolar  EUR 1,07 USD

Zobraziť všetky »